Sikkerhed

 • 201. Sikkerhedsbestemmelserne i dette kapitel skal enhver skytte kende og efterleve (5).
 • 202. Skydning forudsætter (5):
  • at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt
  • at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition
  • at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne
 • 203: Følgende bestemmelser skal altid overholdes (5):
  • Før skydning skal skytten kontrollere:
   • at våbnet er funktionsdygtigt
   • at løbet er rent og uden hindring for projektilet
   • at ammunitionen er af korrekt type og er ubeskadiget og ren.
  • Der må først lades og skydes, når der gives tilladelse til det.
  • Når der lades, når våbnet er ladt, og når der aflades, skal skytten være på standpladsen, og piben skal pege mod skiverne.
  • Når skydningen er færdig, skal skytten kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner i kammeret, magasinet eller tromlen. Kontrollen gennemføres inden skytten forlader standpladsen, hvad enten skytten har sit våben med, eller det midlertidigt efterlades på standpladsen.
  • Når skytten modtager et våben, kontrollerer skytten, at det ikke er ladt, og at løbet er rent og uden hindring for projektilet. Dette gælder også, når man låner et våben, får et våben tilbage eller igen tager sit våben, efter at man har været væk fra det.
  • Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne.
  • Våben skal altid være i kuffert eller foderal, når de transporteres uden for skydebanen (L). På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke bæres i kuffert eller foderal. Man skal kunne se. at våbnet er tomt ved at låsen er i bageste stilling eller taget ud og at tromlen på revolvere er slået ud.
  • Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt, og skytten må ikke røre det, før banekommandøren giver tilladelse hertil.
  • Såfremt en skytte får klikkere eller andet defekt ammunition, skal dette afleveres til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen og må ikke efterlades på standpladsen eller smides bort.
  • Skytten skal ubetinget adlyde den ansvarlige skydeleders eller banekommandors anvisninger og ordrer. Er skytten alene på skydebanen. er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemforelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.
  • Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.
 • 204: For terrænskydning gælder desuden (S)
  • Ingen skytte må forlade sin standplads. før stationsohefen eller dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt for patroner og at magasin/tromle ligeledes er uden patroner.
  • Under kontrollen skal piben pege mod skiverne.
  • Patroner, der tabes under ladning eller afladning, må først opsamles efter tilladelse fra stationschefen.
  • Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser, at der vinkes med et markørflag, skal straks råbe: “Stands skydningen”.
 • 205: Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales (5).
 • 206: I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydelederen bortvise skytten fra skydebanen. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endv. medføre skyttens udelukkelse af foreningen (5).