Love og regler

Love og vedtægter for Vejlby-Risskov Våbenbroderforening og skyttelaug af 1890

Forord
Ved krigsmedaliens modtagelse i året 1877 stiftedes en forening i Vejlby for dem, som var i besiddelse af bemeldte medaljer for krigsårene 1848-49-50 og 1864.

Foreningens navn var Vejlby Våbenbroderforening og havde til formål at knytte medlemmerne sammen ved foreningsmøder, selskabelige sammenkomster samt yde begravelseshjælp til afdøde medlemmers enker eller efterladte.

Foreningens vedtægter er siden stiftelsen tilpasset tidernes skiften, således at personer, som har gjort tjeneste i de stående værn, C.B. – eller GF tjeneste eller deltaget i modstandsbevægelsen kunne optages som medlemmer.

Endvidere har personer som følte særlig interesse for foreningens virke kunnet optages som passive medlemmer.

Da kvinder nu også kan gøre tjeneste i de stående værn, kan de også optages som medlemmer af foreningen.

Ligesom medlemsskaren har ændret sig gennem tiderne, har aktiviteterne også tilpasset sig tidernes skiften, således at foreningens formål nu omfatter kammeratlige og selskabelige arangementer og sammenkomster foruden trænings- og konkurrenceskydning med gevær.

Foreningens navn er ændret til Vejlby Risskov Våbenbroderforening og Skyttelaug af 1890. VRVS.

§1

VRVS’s formål er ved trænings og konkurrenseskydning at vedligeholde og udvikle medlemmernes Skydefærdigheder med gevær, samt at knytte og styrke kammeratlig Samvær og aktiviteter.

§2

Som medlem af VRVS optages personer, som ikke er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, personer som har fået æresoprejsning og personer, som ikke er udelukket fra at opnå gyldig våhentilladelse.

§3

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§4

Medlemmer af VRVS optages i en af følgende grupper:

A) Aktive Børne og Juniorskytter.
B) Aktive Ungskytter.
C) Aktive Seniorskytter.
D) Seniormedlemmer.
E) Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer er kontigentfrie og har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer af gruppe D seniormedlemmer uden våbenpåtegning kan, når de fylder 65 år og har været medlem af foreningen i mindst 10 år, blive kontigentfrie, såfremt ønske herom meddeles foreningen

Når et medlem afgår ved døden, kan efterladte bevare retten til at deltage i foreninges Sammenkomster og arrangementer. Vedkommende har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§5

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse bestående af:

1 Formand.
1 Kasserer.
5 Bestyrelsesmedlemmer som selv fordeler hvervene som næstformand, sekretær o. lign mellem sig.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således: På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges hvert år i bestyrelsessupleant. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter at medlemmet kan godkendes af politiet, og at medlemmet er fyldt 18 år.

§6

Bestyrelsen er “een for alle og alle for een” ansvarlig for foreningens midler og forretnings anliggender.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

Bestyrelsen fører løbende protokol over bestyrelsesmøder og lign. aktiviteter. Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger samt administrerer indmeldelser og udmeldelser af foreningen

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem , som er i restance med kontigentbetaling i mere end 6 måneder.

Ved genoptagelse af ekskluderede medlemmer skal gamle restancer betales.

Det er er medlems pligt at meddele adresseforandring

§7

Bestyrelsen kan udtale misbilligelse, tildele advarsler samt ekskludere et medlem, når det gør sig skyldig i forhold, som er i strid med foreningens ånd eller bogstav.

Den af bestyrelsen trufne afgorelse kan appeleres til førstkommende generalforsamling, hvortil den/de implicerede har ret til at møde og deltage i forhandlingerne for sagens afgørelse.

§8

Kontigenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen og betales periodevis forud.

Gebyr for opkrævning af restancer og lign. fastsættes af bestyrelsen.

Betaling for udleje af foreningens baneanlæg og ejendom fastsættes og administreres af bestyrelsen.

§9

Foreningens regnskaber følger kalenderåret og revideres inden generalforsamlingen af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange ekstraordinær revision.

§10

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden og angivelse af tid og sted for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel på beslutning af bestyrelsen eller skriftlig motiveret anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne.

§11

Ordinær generalfoesamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen:
a) Valg af formand (på lige årstal).
b) Valg af kasserer (på ulige årstal)
c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på lige årstal)
d) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)
e) Valg af 1 supleant til bestyrelsen
5. Valg af i revisor for 2 år og i revisorsupleant.
6. indkomne forslag.
7. Budget og fastsættelse af kontigent.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag kan fremsættes på selve generalforsamlingen.

§12

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel flertal, dog kræves der til lovændring 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemningen kan begæres afholt skriftlig. Stemmeafgivelse kræver personlig fremmøde, samt at medlemmet er fyldt 18 år. Forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og bekræftes ved dirigentens underskrift.

§13

Generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af foreningens opløsning skænkes foreningens midler og ejendom til skytteformål efter bestyrelsens skøn med mindre andet besluttes på den opløsende generalforsamling, dog undtages tilskud og effekter modtaget af tilskudsgivere efter 1.Januar 1984. Forhandlingsprotokoller, dokumenter og lign. der kan have historisk værdi skal overdrages egnsarkivet i Vejlby Risskov.

Ovenstående love og vedtægter for Vejiby Risskov Våbenbroderforening og Skyttelaug af 189O er vedtaget på generalforsamlingen 22 Marts 1993.